USNESENÍ RADY č. UR 0407/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 11.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0407/2017 ze dne 11.09.2017

20. 1. Revokace usnesení RMČ č. UR 0154/2017 ze dne 3.4.2017 2. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. revokuje

usnesení č. UR 0154/2017 ze dne 3.4.2017

II. doporučuje

ZMČ
a) revokovat usnesení č. UZ 0250/2017 ze dne 12.4.2017
b) schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Pražskáplynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., a Ing. Janem Vágnerem, na uložení STL plynové přípojky v pozemku parc. č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky, v délce cca 2,5 bm, ve výši 350 Kč/bm, nejméně však 2.000 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42070725_103001.pdf (98,2 kB)