USNESENÍ RADY č. UR 0414/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 11.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0414/2017 ze dne 11.09.2017

27. Smlouva o nájmu služebního bytu a prodloužení smluv o nájmu služebních bytů

Rada městské části

I. schvaluje


a) uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu v MŠ U STROMU, Praha 13, Ovčí hájek 2174, P5, s píXXXXXXXXX XXXXXXXX na dobu 1 roku, výše nájemného 78,05 Kč/m2/měsíc
b) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v MŠ U Rumcajse, Praha 13, Zázvorkova 1994, P5,uzavřené s XX XXXXX XXXXXXX o 1 rok
c) prodloužení přístřeší ve služebním bytě v ZŠ, Praha 13, Mládí 135, P5, poskytnuté p. XXXXXXXXXXXXX o 1 rok

II. ukládá

RNDr. Marcele Plesníkové, zástupkyni starosty, podepsat smlouvu o nájmu služebního bytu, dodatek ke smlouvě o nájmu služebního bytu a prodloužení přístřeší ve služebním bytě dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 31.10.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42120727_090636.pdf (97,6 kB)