USNESENÍ RADY č. UR 0021/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0021/2018 ze dne 29.01.2018

3. Návrh na vyhlášení zadávacího řízení za účelem zadání koncese na služby realizované ve zjednodušeném režimu pod názvem "Koncese na provozování domova pro seniory a zajištění souvisejících služeb"

Rada městské části

I. vyhlašuje

zadávací řízení za účelem zadání koncese na služby realizované ve zjednodušeném režimu podle § 129 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pod názvem "Koncese na provozování domova pro seniory a zajištění souvisejících služeb"

II. schvaluje

návrh předběžného oznámení a zadávací podmínky, tj. zadávací dokumentaci dle příloh tohoto materiálu, pro předmětné zadávací řízení za účelem zadání koncese na služby realizované ve zjednodušeném režimu pod názvem "Koncese na provozování domova pro seniory a zajištění souvisejících služeb"

III. pověřuje

realizací zadávacího řízení za účelem zadání koncese na služby realizované ve zjednodušeném režimu pod názvem "Koncese na provozování domova pro seniory a zajištění souvisejících služeb" AK Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. se sídlem Revoluční 724/7, Praha 1, 110 00, a to v rozsahu § 43 zákona č. 134/2016 Sb.

IV. ukládá

zástupci starosty Ing. Pavlu Jarošovi podepsat zadávací dokumentaci a zajistit zveřejnění předběžného oznámení a zadávací dokumentace v souladu se zák.č. 134/2016 Sb., ve spolupráci s OLP a AK Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Zodpovídá: zástupce starosty Ing. Pavel Jaroš, termín: 31.03.2018

V. jmenuje

komisi pro otevírání obálek, pro posouzení splnění kvalifikace, pro posouzení a hodnocení nabídek a pro jednání s účastníky zadávacího řízení, vč. náhradníků v tomto složení:

člen: Tomáš Murňák, Yveta Kvapilová, Aleš Mareček, Ing. Vít Bobysud, Mgr. Antonín Krejčík, Ing. Jan Zeman CSc., Mgr. Blanka Vildová, Bc. Iva Dvořáčková, Bc. Petr Syrový, Mgr. Michal Prošek, Ing. Jaroslav Mareš

náhradník: Ing. Michal Drábek, Mgr. Štěpán Hošna, Ludmila Tichá, Luboš Petříček, DiS.

tajemník komise: zástupce AK Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 95_usn43654770_115409.pdf (100,2 kB)