USNESENÍ RADY č. UR 0569/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0569/2017 ze dne 18.12.2017

3. Žádost o změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 k 15.12.2017

Rada městské části

I. bere na vědomí

1. žádost o změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13

2. usnesení č. 6 z jednání Finančního výboru ZMČ Prahy 13 ze dne 11.12.2017

II. schvaluje

změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 k 15.12.2017 (v příjmové i výdajové části)

III. ukládá

zástupci starosty Ing. Pavlu Jarošovi informovat o usnesení RMČ ředitele Střediska sociálních služeb Prahy 13 RNDr. Jiřího Maška, CSc.

Zodpovídá: zástupce starosty Ing. Pavel Jaroš, termín: 29.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 203_Usneseni.pdf (98,1 kB)