USNESENÍ RADY č. UR 0585/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0585/2017 ze dne 18.12.2017

19. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. S/980/211/P/2007 ze dne 23.11.2007

Rada městské části

I. schvaluje

dodatek č.3 k nájemní smlouvě č.S/980/211/1603/P/2007 ze dne 23.11.2007 uzavřené s MUDr. Helenou Rosickou

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, ved.odboru majetkového, bytového a investičního, na základě pověření starosty MČ Praha 13 podepsat dodatek č.3 k nájemní smlouvě č. S/980/211/1603/P/2007 ze dne 23.11.2007

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.01.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 35_Usneseni.pdf (94,5 kB)