USNESENÍ RADY č. UR 0036/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0036/2018 ze dne 29.01.2018

18. Prodloužení smlouvy o ubytování a smlouvy o nájmu služebního bytu; skončení nájmu bytu dohodou

Rada městské části

I. schvaluje


a) prodloužení smlouvy o ubytování v apartmánu č. 5 v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, uzavřenou s XXXXXXXXXXX XXXXXXX o 1 rok
b) prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v MŠ Balónek, Praha 13, Janského 2188, P5,uzavřenou s XX XXXXXXX XXXXXXXXXX o 1 rok
c) uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 17, o vel. 1+1, Heranova 1548, Praha 5, s XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX dohodou ke dni 31.1.2018

II. ukládá

zástupkyni starosty RNDr. Marcele Plesníkové podepsat dodatek ke smlouvě nájmu služebního bytu dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: zástupkyně starosty RNDr. Marcela Plesníková, termín: 28.02.2018

III. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty, podepsat dodatek ke smlouvě o ubytování s XX XXXXXXX a dohodu o skončení nájmu bytu s XXXX XXXXXXXXXXdle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

28.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 227_Usneseni.pdf (97,3 kB)