USNESENÍ RADY č. UR 0483/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 23.10.2017

USNESENÍ číslo UR 0483/2017 ze dne 23.10.2017

31. Žádost o souhlas s instalací klimatizačních jednotek v pronajatém prostoru v PLCNB, Seydlerova 2451/8, Praha 5

Rada městské části

I. souhlasí

s instalací 3 ks venkovních a 6 ks vnitřních klimatizačních jednotek v prostoru v PLCNB, Seydlerova 2451/8, Praha 5 pronajatém Chirurgickým oborům Praha s.r.o., na vlastní náklady, za předpokladu dodržení podmínek stanovených SF Centra a.s. v dopise ze dne 1.9.2017

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, informovat SF Centra a.s. a Chirurgické obory Praha s.r.o. o tomto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42602053_110725.pdf (99 kB)