USNESENÍ RADY č. UR 0404/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 11.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0404/2017 ze dne 11.09.2017

17. Stanovisko pro MHMP - úprava usnesení č. UR 0467/2016 ze dne 7.11.2016

Rada městské části

I. revokuje

usnesení č. UR 0467/2016 ze dne 7.11.2016

II. nesouhlasí

se záměrem MHMP se směnou části pozemku parc.č. 1569/78 o výměře cca 3.780 m2, ve vlastnictví XX XXXXXX XXXXXXXXXX za části pozemků parc.č. 2245/17, 2109/3, 2110/2, 2110/3 a 2111/1, o výměře cca 3 310 m2, ve vlastnictví hl.m. Prahy, vše v k.ú. Stodůlky z těchto důvodů:

1/ městská část neobdržela záměr na využití předmětných pozemků případně studii, napojení na sítě apod.

2/ městská část neobdržela od MHMP územní studii pro budoucí využití celého území, a to z hlediska náplně i dopravního napojení

3/ po prověření vlastnických vztahů k pozemkům v dané lokalitě je pozemek parc.č. 2245/17 jediným možným dopravním napojením pro pozemky směrem na jih

III. ukládá

Petru Zemanovi, zástupci starosty, oznámit prostřednictvím odboru MBAI stanovisko žadateli – odboru hospodaření s majetkem MHMP

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 29.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42095780_102917.pdf (98,3 kB)