USNESENÍ RADY č. UR 0090/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0090/2018 ze dne 26.02.2018

26. Souhlas vlastníka pozemků parc.č. 2131/88 a parc.č. 2131/90, k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemků parc.č. 2131/88 a parc.č. 2131/90 v k.ú. Stodůlky se vstupem, za účelem stavebních úprav bytového domu za podmínky, že před zahájením stavebních prací uzavře MČ Praha 13 se Společenstvím vlastníků pro dům U Jezera 2043, Praha 5 nájemní smlouvu na pronájem částí předmětných pozemků

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi sdělit prostřednictvím OMBAI stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 26.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 323_usn44196497_102316.pdf (97 kB)