USNESENÍ RADY č. UR 0432/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 25.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0432/2017 ze dne 25.09.2017

14. Uzavření smlouvy o výrobě a vysílání TV pořadů pro obyvatele MČ Praha 13

Rada městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu k předkládanému materiálu

II. schvaluje

uzavření Smlouvy o výrobě a vysílání pořadů pro obyvatele MČ Praha 13 se společností AV-PARK

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 29.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42305155_095817.pdf (95,6 kB)