USNESENÍ RADY č. UR 0424/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 25.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0424/2017 ze dne 25.09.2017

6. Pronájem částí pozemků parc. č. 162/190, parc. č. 172/1 a parc. č. 2189/1 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem částí pozemků parc. č. 162/190, parc. č. 172/1 a parc. č. 2189/1, v k.ú. Stodůlky, o celkové výměře 24 m2, za účelem uložení optického kabelu, za celkové nájemné 7.200 Kč, společnosti S com s.r.o. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od podpisu nájemní smlouvy do 30.11.2017 (vlastní realizace 15 dní).

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

09.10.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42205110_094748.pdf (97,8 kB)