USNESENÍ RADY č. UR 0019/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0019/2018 ze dne 29.01.2018

1. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 - 2023

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým materiálem Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 - 2023

II. ukládá

Ing. Davidu Vodrážkovi předložit střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 - 2023 na nejbližším zasedání zastupitelstva

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 21.02.2018

III. doporučuje

ZMČschválit střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 - 2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 275_Usneseni.pdf (93,8 kB)