USNESENÍ RADY č. UR 0410/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 11.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0410/2017 ze dne 11.09.2017

23. Stanovisko pro MHMP k úplatnému převodu pozemků parc.č. 2072/5, 2072/6, 2072/36 a části pozemků parc.č. 2072/4 a 2072/37 v k.ú. Stodůlky z důvodu majetkoprávního vypořádání

Rada městské části

I. souhlasí

s úplatným převodem pozemků parc.č. 2072/5, 2072/6, 2072/36 a části pozemků parc.č. 2072/4 a 2072/37, v k.ú. Stodůlky, z vlastnictví hl.m. Prahy spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (IČ: 04084063)

II. ukládá

Petru Zemanovi, zástupci starosty, oznámit prostřednictvím odboru MBAI stanovisko žadateli

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 29.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42079527_103130.pdf (98 kB)