USNESENÍ RADY č. UR 0417/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 11.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0417/2017 ze dne 11.09.2017

30. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. HMP, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů

Rada městské části

I. bere na vědomí

předložený návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů a k návrhu novely obecně závazné vyhlášky uplatňuje připomínky ve smyslu připomínek ekonomického odboru, odd. daní a poplatků ÚMČ Praha 13 (viz příloha č. 5 tohoto materiálu)

II. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním a ekonomickým odborem přijaté připomínky Rady MČ Praha 13 odboru daní, poplatků a cen MHMP

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 14.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42122243_090422.pdf (96,3 kB)