USNESENÍ RADY č. UR 0421/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 25.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0421/2017 ze dne 25.09.2017

3. Uzavření Smlouvy o dílo č. 1254/2017 se společností SIEMENS s.r.o.

Rada městské části

I. bere na vědomí

předložený dokument včetně důvodové zprávy

II. schvaluje

návrh Smlouvy o dílo č.1254/2017 se společností SIEMENS s.r.o.

III. ukládá

Ing.Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat Smlouvu o dílo č.1254/2017 se společností SIEMENS s.r.o.

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.10.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42277995_094705.pdf (96,2 kB)