USNESENÍ RADY č. UR 0573/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0573/2017 ze dne 18.12.2017

7. Projektový záměr "Společná adresa - Praha 13"

Rada městské části

I. schvaluje

Projektový záměr "Společná adresa - Praha 13"

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat žádost o dotaci a prostřednictvím odboru sociální péče ji předložit na MV ČR

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 29.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 83_Usneseni.pdf (94 kB)