USNESENÍ RADY č. UR 0577/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0577/2017 ze dne 18.12.2017

11. Návrh obecně závazné vyhlášky o čestném občanství a cenách hlavního města Prahy

Rada městské části

I. souhlasí

s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky o čestném občanství a cenách hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 22/1993 Sb. hl. m. Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 41/1999 Sb. hl. m. Prahy

II. ukládá

tajemníkovi úřadu Ing. Jaroslavu Marešovi zaslat ve spolupráci s odborem legislativně-právním a odborem občansko-správním ÚMČ Praha 13 stanovisko Rady MČ Praha 13 na odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 22.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 287_Usneseni.pdf (93,4 kB)