USNESENÍ RADY č. UR 0584/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 18.12.2017

USNESENÍ číslo UR 0584/2017 ze dne 18.12.2017

18. Souhlas vlastníka pozemků parc.č. 2131/39 a parc.č. 2131/42, k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemků parc.č. 2131/39 a parc.č. 2131/42 v k.ú. Stodůlky se vstupem, za účelem revitalizace panelového domu za podmínky, že před zahájením stavebních prací uzavře Společenství vlastníků jednotek Kettnerova č.p. 2048 v Praze 5 s MČ Praha 13 nájemní smlouvu na pronájem předmětných pozemků

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi sdělit prostřednictvím OMBAI stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 12.01.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 299_Usneseni.pdf (96,9 kB)