USNESENÍ RADY č. UR 0430/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 25.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0430/2017 ze dne 25.09.2017

12. Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Modernizace dětského hřiště Bellušova"

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Modernizace dětského hřiště Bellušova"

II. schvaluje

smlouvu o dílo s firmou GARTENSTA PLUS s.r.o.

III. ukládá

zástupci starosty Ing. Pavlu Jarošovi po dopracování s OŽP a OLP podepsat smlouvu o dílo s firmou GARTENSTA PLUS s.r.o., se sídlem: Nepovolená 1320, 107 00 Praha – Dubeč, IČO: 26689472

Zodpovídá: zástupce starosty Ing. Pavel Jaroš, termín: 12.10.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42217665_103054.pdf (98,6 kB)