USNESENÍ RADY č. UR 0481/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 23.10.2017

USNESENÍ číslo UR 0481/2017 ze dne 23.10.2017

29. Návrh na pronájem 2 bytů MČ Praha 13

Rada městské části

I. schvaluje


a) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, 0+1, Ovčí hájek 2162, P5, s XX XXXXXX XXXXXXXXXXXdle "Zásad", za přistoupení k dluhu, na dobu určitou 1 roku s možností obnovení smlouvy vždy na 1 rok, za předpokladu řádného plnění povinností nájemce a měsíční smluvní nájemné ve výši 78,05 Kč/m2
b) uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23, 1+1, Heranova 1549, P5, se XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX dle "Zásad", za měsíční smluvní nájemné bez služeb ve výši 11.371 Kč, na dobu určitou 1 roku s možností obnovení smlouvy vždy na 1 rok za předpokladu řádného plnění povinností nájemce; jako náhradníky schvaluje v pořadí: XXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX (11.230 Kč/měsíc) a XXXXX XXXXXXXXXXX (9.612 Kč/ měsíc) ÚD č. 367/2017

II. ukládá

Ing. Renátě Uramové, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty podepsat smlouvu o přistoupení k dluhu a smlouvy o nájmu bytu dle tohoto usnesení RMČ P13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42595171_110650.pdf (98,9 kB)