USNESENÍ RADY č. UR 0030/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0030/2018 ze dne 29.01.2018

12. Dodatek č. 6 ke smlouvě s firmou Pavel Sirotek - Sabina na zajištění doručovatelských služeb - distribuce STOPu

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. S/028/001/0102/S/2000 s firmou Pavel Sirotek - Sabina na zajištění doručovatelských služeb

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat dodatek č. 6 ke smlouvě s firmou Pavel Sirotek - Sabina

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 28.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 323_Usneseni.pdf (94,1 kB)