USNESENÍ RADY č. UR 0089/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 26.02.2018

USNESENÍ číslo UR 0089/2018 ze dne 26.02.2018

25. Souhlas vlastníka pozemků parc. č. 162/6 a parc. č. 162/268 v k.ú. Stodůlky s nástavbou a přístavbou budovy čp.1502 v k.ú. Stodůlky(Diakonie ČCE)

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemků parc. č. 162/6 a parc. č 162/268 v k.ú. Stodůlky s realizací nástavby a přístavby budovy čp. 1502 v k.ú. Stodůlky ve vlastnictví Diakonie ČCE za účelem vybudování komunitního centra dle předložené dokumentace v rámci vyhlášené výzvy č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení v Operačním programu Praha - pól růstu. Pokud Diakonie ČCE neobdrží dotaci pro uvedený program, pozbývá tento souhlas platnosti.

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi sdělit stanovisko RMČ prostřednictvím odboru MBAI žadateli

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 05.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

zástupkyně starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 299_Usneseni.pdf (98,3 kB)