USNESENÍ RADY č. UR 0031/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 29.01.2018

USNESENÍ číslo UR 0031/2018 ze dne 29.01.2018

13. Uzavření smlouvy o dílo s NGSS, s.r.o. - dosažení shody s GDPR

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokol o hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na provedení projektových a konzultačních služeb - dosažení shody s GDPR

II. schvaluje

předložený návrh Smlouvy o dílo se společností Next Generation Security Solutions, s.r.o., se sídlem U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7, IČO: 06291031

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat Smlouvu o dílo se společností Next Generation Security Solutions, s.r.o.

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 16.02.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ing. Pavel Jaroš v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 167_Usneseni.pdf (96,7 kB)