USNESENÍ RADY č. UR 0429/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 25.09.2017

USNESENÍ číslo UR 0429/2017 ze dne 25.09.2017

11. Návrh na mimořádné odměny vedoucím odborů

Rada městské části

I. schvaluje

návrh tajemníka Ing. Jaroslava Mareše na mimořádné odměny vedoucím odborů dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

II. ukládá

tajemníkovi 13 Ing. Jaroslavu Marešovi zabezpečit realizaci tohoto usnesení

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 30.09.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42272528_095720.pdf (92,5 kB)