USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0335/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 21.02.2018

USNESENÍ číslo UZ 0335/2018 ze dne 21.02.2018

16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 2194/1 v k.ú. Stodůlky

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi MČ Praha 13, společností PREdistribuce a.s. a hlavním městem Prahou, zastoupeném OTV MHMP k pozemku parc.č. 2194/1 v k.ú. Stodůlky za účelem realizace přeložky zařízení distribuční soustavy za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 27.04.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Ludmila Tichá v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 143_Usneseni.pdf (94,1 kB)