USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0267/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

15. zasedání zastupitelstva MČ z 21.06.2017

USNESENÍ číslo UZ 0267/2017 ze dne 21.06.2017

14. Prodej části pozemku parc.č. 2131/70 v k.ú. Stodůlky

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

prodej části pozemku parc.č. 2131/70 v k.ú. Stodůlky, o výměře cca 8 m2, podle geometrického plánu č. 5350-28/2017 pro k.ú. Stodůlky, označené parc.č. 2131/778, Společenství pro dům Praha 5, Bronzová 2023/27 (IČ: 28531167) za cenu dle cenové mapy tj. 3.000 Kč/m2, celkem 24.000 Kč

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat kupní smlouvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.07.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41177662_141654.pdf (92,4 kB)