USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0320/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 21.02.2018

USNESENÍ číslo UZ 0320/2018 ze dne 21.02.2018

1. Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5

Zastupitelstvo městské části

I. volí

v souladu s ustanovením § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, paní Danielu Gruberovou a pana Martina Kordu do funkce přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5

II. ukládá

tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi prostřednictvím vedoucí občansko-správního odboru písemně vyrozumět s tímto usnesením předsedkyni Obvodního soudu pro Prahu 5 paní Mgr. Andreu Lomozovou

Zodpovídá: tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 02.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Ludmila Tichá v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 167_usn43970218_081552.pdf (93 kB)