USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0309/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0309/2017 ze dne 06.12.2017

17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2312/16, 2328/2, 2315/70, 2321 a 2315/281 v k.ú. Stodůlky

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností UPC Česká republika, s.r.o., na uložení kablové sítě v pozemku parc. č. 2312/16 v k.ú. Stodůlky, v délce cca 301,5 bm, v pozemku parc. č. 2328/2 v k.ú. Stodůlky, v délce cca 0,5 bm, v pozemku parc. č. 2315/70 v k.ú. Stodůlky, v délce cca 14 bm, v pozemku parc. č.2321 v k.ú. Stodůlky, v délce cca 77 bm a v pozemku parc. č. 2315/281 v k.ú. Stodůlky, v délce cca 327 bm, celkem 720 bm, za jednorázovou úhradu ve výši 350 Kč/ bm, nejméně však 2.000 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 26.01.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 35_Usneseni.pdf (95 kB)