USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0333/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 21.02.2018

USNESENÍ číslo UZ 0333/2018 ze dne 21.02.2018

14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2312/16 v k.ú. Stodůlky

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení a provozování kabelů NN k pozemku parc.č. 2312/16 v k.ú. Stodůlky, v délce 22 m, mezi MČ Praha 13 a spol. PREdistribuce a.s. za cenu 7.700 Kč. K této částce se připočte zákonná výše DPH.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 20.04.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Ludmila Tichá v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 251_Usneseni.pdf (93,6 kB)