USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0317/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0317/2017 ze dne 06.12.2017

25. Návrh na doplnění usnesení ZMČ č. UZ 0292/2017, kterým byla stanovena paušální částka náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2018 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13

Zastupitelstvo městské části

I. stanovuje

rozsah doby nezbytně nutný k výkonu funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 13 v rozmezí od 9.00 - 17.00 hod.

II. schvaluje

maximální částku 3.000 Kč, kterou lze v souhrnu za kalendářní měsíc poskytnout jako náhradu výdělku neuvolněnému členu ZMČ Praha 13, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, za výkon funkce

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 313_Usneseni.pdf (94,9 kB)