USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0275/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

15. zasedání zastupitelstva MČ z 21.06.2017

USNESENÍ číslo UZ 0275/2017 ze dne 21.06.2017

22. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

- předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31.3.2017 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 15.5.2017

- splnění uložených úkolů

II. schvaluje

ve smyslu návrhů nositelů úkolů nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn40654918_141856.pdf (89,5 kB)