USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0269/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

15. zasedání zastupitelstva MČ z 21.06.2017

USNESENÍ číslo UZ 0269/2017 ze dne 21.06.2017

16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2215/1 a 2216/2 v k.ú. Stodůlky

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu kanalizace se spol. Stodůlky Property Park s.r.o. na pozemcích parc.č. 2216/2 a 2215/1 v k.ú. Stodůlky za cenu 350 Kč/bm bez DPH, minimálně však 2.000 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.08.2016

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41079063_141722.pdf (92,3 kB)