USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0326/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 21.02.2018

USNESENÍ číslo UZ 0326/2018 ze dne 21.02.2018

7. Žádosti o dotaci na rozvoj sportu

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

obsah přiloženého materiálu

II. schvaluje

1. poskytnutí dotací v souhrnné výši 250.000 Kč pro:

• Buble Trouble - Petra Škábová (150.000 Kč)

• Pétanque pro vás, z.s. (100.000 Kč)2. návrh smlouvy na poskytnutí dotace na rozvoj sportu

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvy o poskytnutí dotace

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 09.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Ludmila Tichá v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 119_Usneseni.pdf (92 kB)