USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0274/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

15. zasedání zastupitelstva MČ z 21.06.2017

USNESENÍ číslo UZ 0274/2017 ze dne 21.06.2017

21. Zrušení mandátu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5

Zastupitelstvo městské části

I. ruší

v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, v platném znění, mandát přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5 paní Jany Zaoralové

II. ukládá

pověřenému tajemníkovi Ing. Jaroslavu Marešovi prostřednictvím vedoucí občansko-správního odboru písemně vyrozumět s tímto usnesením předsedkyni Obvodního soudu pro Prahu 5 paní Mgr. Andreu Lomozovou

Zodpovídá: pověřený tajemník úřadu Ing. Jaroslav Mareš, termín: 05.07.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn40953983_141843.pdf (91,5 kB)