USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0316/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0316/2017 ze dne 06.12.2017

24. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

- předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31.10.2017 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 22.11.2017

- splnění uložených úkolů

II. schvaluje

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 133_Usneseni.pdf (90,6 kB)