USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0318/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0318/2017 ze dne 06.12.2017

26. Žádosti o poskytnutí dotace na rozvoj sportu

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

obsah předloženého materiálu

II. schvaluje

1. poskytnutí dotací v souhrnné výši 145.000 Kč pro: • PVK Olymp Praha (70.000 Kč) • Orthodocks Yacht Club (75.000 Kč)

2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 20.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 121_usn43094887_150407.pdf (92,1 kB)