USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0308/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0308/2017 ze dne 06.12.2017

16. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 2

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

návrh Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 mezi hlavním městem Prahou a MČ Praha 13 na poskytnutí dotace ve výši 875.000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace - Středisko sociálních služeb Prahy 13 na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na pečovatelskou službu, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 mezi hlavním městem Prahou a MČ Praha 13 na poskytnutí dotace ve výši 875.000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace - Středisko sociálních služeb Prahy 13 na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na pečovatelskou službu, který je přílohou č. 4 předloženého materiálu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 29.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 277_Usneseni.pdf (93,8 kB)