USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0310/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0310/2017 ze dne 06.12.2017

18. 1) Revokace usnesení č. UZ 0077/2015 ze dne 17.6.2015. 2) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2860/114 v k.ú. Stodůlky. 3) Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 2860/114 v k.ú. Stodůlky.

Zastupitelstvo městské části

I. revokuje

usnesení č. UZ 0077/2015 ze dne 17.6.2015

II. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2860/114 v k.ú. Stodůlky se spol. PREdistribuce a.s. pro uložení a provozování kabelů NN v délce 4 m mezi MČ Praha 13 a spol. PREdistribuce a.s. za cenu 2.205 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

III. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 2860/114 v k.ú. Stodůlky pro umístění informačního panelu a nabíjecího sloupku o výměře 2 m2 se spol. Pražská energetika a.s. za cenu 574 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

IV. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvy o zřízení věcného břemene

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.01.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativníhoUsnesení v pdf: 229_Usneseni.pdf (96,9 kB)