USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0300/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0300/2017 ze dne 06.12.2017

8. Uvolnění finančních prostředků na akci "Rozšíření parkovacích míst v ul. Bellušova"

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

uvolnění finančních prostředků ve výši 17,107 mil. Kč vč. DPH na akci "Rozšíření pakovacích míst v ul. Bellušova"

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 06.12.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 47_Usneseni.pdf (92,5 kB)