USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0288/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

16. zasedání zastupitelstva MČ z 20.09.2017

USNESENÍ číslo UZ 0288/2017 ze dne 20.09.2017

13. Souhlasné prohlášení k části pozemku parc.č. 2405 v k.ú. Stodůlky

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

uznání vlastnického práva XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXX XXXXXX XXXXXXX k části pozemku parc.č. 2405 v k.ú. Stodůlky o výměře 0,12 m2, podle geometrického plánu č. 5380-33/2017 ze dne 30. 5. 2017 označené písm. „c“ a uzavření souhlasného prohlášení s XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX XXXXXXX XXXXXXX. Jako náhradu za zastavěný pozemek uhradí XXXXXXX XXXXXXXXXX MČ Praha 13 částku ve výši 730 Kč.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat kupní smlouvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 20.10.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.

Luboš Petříček, DiS. v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42190864_140604.pdf (93,6 kB)