USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0332/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 21.02.2018

USNESENÍ číslo UZ 0332/2018 ze dne 21.02.2018

13. Revokace usnesení č. UZ 0308/2017 z 6. 12. 2017 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 2

Zastupitelstvo městské části

revokuje usnesení č. UZ 0308/2017

I. revokuje

usnesení č. UZ 0308/2017 z 6. 12. 2017

II. schvaluje

vydání opravného usnesení v tomto znění: "schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 2 mezi hlavním městem Prahou a MČ Praha 13 na poskytnutí dotace ve výši 875.000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatelem příspěvkové organizace - Středisko sociálních služeb Prahy 13 na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na denní stacionář"

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Ludmila Tichá v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 203_usn44138418_095824.pdf (93,9 kB)