USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0321/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 21.02.2018

USNESENÍ číslo UZ 0321/2018 ze dne 21.02.2018

2. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2018 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb)

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje


a) návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2018 v těchto základních ukazatelích a navrhovaných objemech:

Příjmy:- Daňové příjmy 51 570 000 Kč- Nedaňové příjmy 3 655 000 Kč- Transfery 515 457 900 Kč

 

- Investiční příjmy 0 Kč

Celkem příjmy 570 682 900 Kč

Financování 0 Kč

Příjmy včetně financování 570 682 900 Kč

 Výdaje:- Neinvestiční výdaje 332 221 100 Kč- Investiční výdaje 238 461 800 Kč

Celkem výdaje 570 682 900 Kč

Financování 0 Kč

Výdaje včetně financování 570 682 900 Kč 

b) návrh finančního plánu zdaňované činnosti včetně správcovských firem v těchto objemech:

- Výnosy 49 986 600 Kč - Náklady 39 955 400 Kč- Zisk 10 031 200 Kč

II. pověřuje

Radu MČ Praha 13 provádět jednotlivé rozpočtové změny formou rozpočtových opatření v roce 2018 bez stanovení výše limitu a podávat průběžně informace o těchto opatřeních ZMČ Praha 13

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Ludmila Tichá v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 155_Usneseni.pdf (97,7 kB)