USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0285/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

16. zasedání zastupitelstva MČ z 20.09.2017

USNESENÍ číslo UZ 0285/2017 ze dne 20.09.2017

10. Uzavření kupní smlouvy se společností Trigema Smart byty s.r.o.

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

uzavření kupní smlouvy mezi MČ Praha 13 a spol. Trigema Smart byty s.r.o. na část díla pod názvem "Komunikace a venkovní plochy" (zeleň včetně stromů, chodníky, pražská mozaika včetně betonového schodiště a palisády, komunikace včetně 38 parkovacích stání, uličních vpustí a poklopů a dopravního značení) provedenou v rámci stavby "SMART BYTY NOVÉ BUTOVICE, Praha 5", na pozemku parc. č. 3121 v k.ú. Stodůlky, za kupní cenu ve výši 10.000 Kč

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat kupní smlouvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 30.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.

Luboš Petříček, DiS. v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42178939_135619.pdf (96,2 kB)