USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0289/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

16. zasedání zastupitelstva MČ z 20.09.2017

USNESENÍ číslo UZ 0289/2017 ze dne 20.09.2017

14. Využití/nevyužití zákonného předkupního práva k rodinnému domu č.p. 969 na pozemku parc.č. 1547/2, k.ú. Stodůlky, ve správě MČ Praha 13

Zastupitelstvo městské části

I. nesouhlasí

s využitím předkupního práva k nabytí nemovité věci - rodinného domu č.p. 969 na pozemku parc.č. 1547/2, k.ú. Stodůlky, za cenu 3.350.000 Kč, do vlastnictví hl.m.Prahy, správa svěřena MČ Praha 13

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi sdělit stanovisko ZMČ prostřednictvím OMBAI XXXX XXXXXX

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 31.10.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.

Luboš Petříček, DiS. v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42201314_134830.pdf (94,1 kB)