USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0263/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

15. zasedání zastupitelstva MČ z 21.06.2017

USNESENÍ číslo UZ 0263/2017 ze dne 21.06.2017

10. Informativní zpráva o Místním akčním plánu

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

informativní zprávu o realizaci "Místního akčního plánu - MAP" v rámci regionu Prahy 13

II. pověřuje

Radu MČ P13 k předkládání pravidlených zpráv o plnění Místního akčního plánu na zasedání ZMČ P13

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41169641_141548.pdf (91,1 kB)