USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0334/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 21.02.2018

USNESENÍ číslo UZ 0334/2018 ze dne 21.02.2018

15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1625/4, 2235/2 a 2695/11 v k.ú. Stodůlky

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., na uložení STL plynové přípojky v pozemku parc. č. 1625/4 v délce 6 bm, v pozemku parc. č. 2235/2 v délce 13 bm a v pozemku parc. č. 2695/11 v délce 5 bm, vše v k.ú. Stodůlky, za jednorázovou úhradu ve výši Kč 8 400. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 30.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Ludmila Tichá v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 35_Usneseni.pdf (93,9 kB)