USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0266/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

15. zasedání zastupitelstva MČ z 21.06.2017

USNESENÍ číslo UZ 0266/2017 ze dne 21.06.2017

13. Prodej nebytových jednotek vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 9

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

1/ prodej volných nebytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích zájemcům, uvedeným v seznamu NJ č. 9, kteří podali nejvyšší cenovou nabídku za volnou NJ a splní všechny podmínky dané usnesením č. UZ 0301/2013 z 11.9.2013 a zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění

2/ seznam NJ č. 9, který obsahuje jméno zájemce, který podal nejvyšší cenovou nabídku za volnou NJ, adresu a č. nebytové jednotky vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěném pozemku, kupní cenu podle znaleckého posudku a nejvyšší cenovou nabídku za volnou NJ

3/ typovou smlouvu o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu, která bude uzavírána se zájemcem, který podal nejvyšší cenovou nabídku, podle typu věcných břemen v jednotlivých budovách

II. ukládá

zástupci starosty Petru Zemanovi zajistit prostřednictvím odboru MBAI předání usnesení ZMČ vč. příslušných podkladů společnosti IKON spol. s.r.o., která zajišťuje prodej NJ

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Zeman, termín: 10.07.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn41021249_141640.pdf (93,9 kB)Usnesení v pdf: 2_0 - Seznam_c._9.pdf - příloha (10,9 kB)