USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0287/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

16. zasedání zastupitelstva MČ z 20.09.2017

USNESENÍ číslo UZ 0287/2017 ze dne 20.09.2017

12. 1.Revokace usnesení ZMČ č. UZ 0250/2017 ze dne 12.4.2017 2.Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky

Zastupitelstvo městské části

revokuje usnesení č. UZ 0250/2017

I. revokuje

usnesení č. UZ 0250/2017 ze dne 12.4.2017

II. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., a Ing. Janem Vágnerem, na uložení STL plynové přípojky v pozemku parc. č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky, v délce cca 2,5 bm a ve výši 350 Kč/bm, nejméně však 2.000 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 13.11.2017

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.

Luboš Petříček, DiS. v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: usn42201001_140145.pdf (94,3 kB)