USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0338/2018

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 21.02.2018

USNESENÍ číslo UZ 0338/2018 ze dne 21.02.2018

19. Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemků parc.č. 1547/2 a parc.č. 1548/2 k.ú. Stodůlky

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

prodej pozemků parc.č. 1547/2, k.ú. Stodůlky, o výměře 107 m2 a parc.č. 1548/2 o výměře 478 m2 XXXXXXXX XXXXXXXXXX, za cenu stanovenou podle cenové mapy pro rok 2017, tj. 7.010 Kč/m2. Celková kupní cena činí 4.100.850 Kč.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat kupní smlouvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 30.04.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Yveta Kvapilová v. r.

Ludmila Tichá v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 239_usn43653680_100518.pdf (93,1 kB)