USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. UZ 0307/2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 06.12.2017

USNESENÍ číslo UZ 0307/2017 ze dne 06.12.2017

15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2908/2 v k.ú. Stodůlky

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 13 a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k pozemku parc. č. 2908/2 v k.ú. Stodůlky, v délce cca 3 bm, na uložení zemního vedení sítě elektronických telekomunikací, za jednorázovou úhradu ve výši 350 Kč/bm, nejméně však 2.000 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 30.03.2018

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : RNDr. Marcela Plesníková v. r.

Ing. Pavel Jaroš v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Usnesení v pdf: 23_Usneseni.pdf (94,5 kB)